Nổi bật nhất

PHẠM THƯ: Nhà Mưu Lược Gia Giúp Tần Hoàng Thành Đế Nghiệp

Hỗ trợ:    1,005 xem
Mưu Lược Gia Trung Quốc Phạm Thư

Phần 1. Giới thiệu

Phạm Thư (? – 255 trước công nguyên), tự Thúc, là người nước Ngụy thời Chiến Quốc. Phạm Thư phụ tá cho Tần Chiêu Vương, đối với trên ông là người kế thừa thành quả của Hiếu Công và Thương Ưởng đã thay đổi pháp luật để đưa đất nước trở thành cường thịnh, đối với dưới ông là người đã tạo nền tảng cho Tần Hoàng và Lý Tư hoàn thành sự nghiệp thống nhất cả nước. Ông là một mưu lược gia có thành tích về hai mặt chính trị và ngoại giao. Ông làm Thừa tướng cho nước Tần mười năm, đối nội đã củng cố triều đình, chặn đứng mọi tiêu cực, củng cố chế độ trung ương tập quyền vừa mới nảy sinh. Đối ngoại ông cực lực chủ trương chính sách “giao hảo với nước xa, tấn công nước gần”, để xây dựng nền tảng vững chắc cho nước Tần thống nhất cả thiên hạ sau này. Ông chẳng những là một vị Thừa tướng giỏi trong lịch sử của nước Tần, mà còn là một nhà chánh trị thời cổ hiếm có của nước Trung Quốc.
Gamela9.Com Wap giải trí Online.

Tag: Mưu Lược Gia Trung Quốc Phạm Thư

PHẠM THƯ: Nhà Mưu Lược Gia Giúp Tần Hoàng Thành Đế Nghiệp

Phạm Thư (? - 255 trước công nguyên), tự Thúc, là người nước Ngụy thời Chiến Quốc. Phạm Thư phụ tá cho Tần Chiêu Vương...
   1,005 xem