Nổi bật nhất

QUÁCH GIA: Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai

Hỗ trợ:    671 xem
Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai Quách Gia

Phần 1. Giới thiệu

Một đêm vào cuối năm 208 sau công nguyên. Tại Nam Quận.
Một bữa tiệc có ngụ ý đặc biệt đang diễn ra.
Lúc bấy giờ, người chủ buổi tiệc này chính là Tào Tháo, một nhân vật khét tiếng đời Tam quốc, chừng như đang quá say. Phải chăng là buổi tiệc sắp tàn? Hay là tửu lượng của Tào Tháo có giới hạn? Câu trả lời đều là không phải.
Thì ra, vào mùa thu này, Tào Tháo đích thân xua đại quân tiến xuống phía Nam, chiếm được Kinh Châu, đánh bại Lưu Bị, nhất nhất đều thuận lợi cả. Ông đinh ninh sẽ nuốt chửng được Giang Hán, hoàn thành sự nghiệp thống nhất to tát của mình, để từ đó tên tuổi được ghi vào sử xanh, tiếng thơm lưu lại muôn đời. Không ngờ qua trận đánh Xích Bích, toàn quân đã bị thảm bại, vứt cả khôi giáp. Trước tiên là một trận hỏa công, sau đó là một trận mưa dầm, làm cho đại quân của Tào A Man tan thành mây khói, chiến bại liên tiếp. Giờ đây, ông đang dẫn tàn binh bại tướng vừa về tới Nam Quận. Tào Nhân liền tổ chức một buổi tiệc rượu cho ông. Như vậy, không làm cho ông cám cảnh sinh tình sao được?
Mượn rượu giải sầu sầu thêm sầu!
Giờ đây, Tào Tháo cảm thấy vô cùng đau đớn, dù có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vậy nào còn hứng thú gì để gởi gắm tình cảm vào ly rượu nồng?
Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” hồi thứ năm mươi viết như thế này: “Sau khi thoát khỏi tai họa nơi Hoa Dung Đạo, đi tới Cốc Khẩu, nhìn lại thấy quân binh đi theo mình chỉ còn có hai mươi bảy kỵ binh. Lúc bấy giờ trời đã tối và đã gần đến Nam Quận… Thế là ông bèn dẫn mọi người vào Nam Quận để nghỉ ngơi… Tháo điểm binh tướng, thấy người bị thương rất nhiều, bèn ra lệnh cho các tướng nghỉ ngơi. Tào Nhân bày tiệc rượu để cho Tào Tháo giải sầu. Các mưu sĩ đều có mặt”. Chính vì vậy nên mới có cảnh tượng như đã nói trên. Tháo cảm thấy tâm trạng buồn bã, hết sức đau khổ…
“Tào bỗng ngửa mặt lên trời khóc to. Các mưa sĩ hỏi: Sau khi Thừa tướng từ hang cọp thoát ra, chẳng hề có vẻ chi khiếp sợ. Nay đang ngồi trong thành, người đã có ăn, ngựa đã có cỏ, đang lo việc tu chỉnh binh mã để phục thù, vậy cớ gì lại khóc? Tào Tháo đáp: Ta khóc Phụng Hiếu đây! Nếu Phụng Hiếu còn, chắc chắn ta không bao giờ bị thất bại như thế này cả. Nói dứt lời, Tào Tháo đấm ngực mình, khóc rống lên, nói tiếp: Buồn thay Phụng Hiếu! Đau thay Phụng Hiếu! Tiếc thay Phụng Hiếu! Các mưu sĩ đều im lặng, tự cảm thấy xấu hổ… ”
Thế thì, Quách Phụng Hiếu đó là ai? Ông có chỗ nào hơn người? Có thể làm cho Tào Tháo, một nhân vật “kiệt xuất siêu phàm” lại phải nhớ mãi không quên. Thậm chí, sau trận thảm bại tại Xích Bích, Tháo vẫn thương tiếc không nguôi? Đọc qua những trang sau, bạn đọc có lẽ sẽ hiểu được một phần nào…
Gamela9.Com Wap giải trí Online.

Tag: Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai Quách Gia

QUÁCH GIA: Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai

Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai Quách Gia Phần 1. Giới thiệu Một đêm vào cuối năm 208 sau công nguyên. Tại Nam Quận. Một bữa tiệc có ngụ ý đặc biệt đang diễn ra. Lúc bấy giờ, người chủ buổi tiệc này chính là Tào Tháo, một nhân vật khét tiếng
   671 xem