Nổi bật nhất

Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Ở để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu MẪU

Hỗ trợ:    378 xem
Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu được tiếp nhận và giải quyết bởi UBND phường, xã, thì trấn. Trước khi nợp đơn yêu cầu xác nhạn chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký, đơn xác nhận hộ khẩu, bản sao cmnd của người yêu cầu xác nhận và những giấy tờ liên quan cần xác nhận, gửi tới cơ quan chính quyền tiếp nhận xử lý.

Tải FILE MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ Ở ĐỂ LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÂN, HỘ KHẨU .DOC

Tag: mẫu đơn xác nhận nhà ở trên đất

Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà Ở để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu MẪU

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. ... đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới. .
   378 xem