Nổi bật nhất

TÔN TẨN: NHÀ MƯU LƯỢC QUÂN SỰ NHẪN NHỤC BẤT KHUẤT

Hỗ trợ:    584 xem
Đại mưu lược gia trung quốc TÔN TẨN

Phần 1 – Giới thiệu

Tôn Tẩn là nhà quân sự lớn của nước Tề thời Chiến Quốc. Ông là hậu duệ của Tôn Võ, một nhà quân sự lớn khác. Trước đây đối với tác giả bộ sách Tôn Tử Binh Pháp! nổi tiếng, mọi người không hiểu rõ nó là tác phẩm của Tôn Võ hay là của Tôn Tẩn (có người cho rằng đây là tác phẩm hợp tác giữa hai người). Mãi đến thập niên bảy mươi của thế kỷ này, ngành khảo cổ học đào được những thẻ tre của bộ “Tôn Tẩn Binh Pháp”, mới chứng minh được hai người ai có tác phẩm riêng nấy. Hai bộ binh thư trên đều là sản phẩm của lý luận và kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với nhau. Mỗi bộ đều có chỗ hay riêng của nó, đều là di sản quý báu về quân sự của Trung Quốc, luôn được các nhà quân sự cao cấp và các học giả của các nước trọng thị, nghiên cứu và vận dụng.
Gamela9.Com Wap giải trí Online.

Tag: Đại mưu lược gia trung quốc TÔN TẨN

TÔN TẨN: NHÀ MƯU LƯỢC QUÂN SỰ NHẪN NHỤC BẤT KHUẤT

Tôn Tẩn là nhà quân sự lớn của nước Tề thời Chiến Quốc. Ông là hậu duệ của Tôn Võ, một nhà quân sự lớn khác...
   584 xem